« FIARAHAN’NY MITOVY FANANAHANA » Mijoro ho Reny mpiahy ny Fiangonana katolika

Tsy mazava loatra amin’ny maro ny antom-pisian’ny Fiangonana katolika sy ireo « Iraka » tanterahany eo anivon’ny fiarahamonina koa tsy nahagaga raha niteraka resabe sy mety nahatohana ny maro ny fanambarana farany nataon’ny Papa François ny amin’ny hoe : « fitsofan-dranon’ny fiarahan’ireo Olombelona mitovy fananahana ».

Anisan’ny iraka goavana sy laharam-pahamehana ho an’ny Fiangonana katolika ny famonjena ny fanahin’ny Olombelona tsy ankanavaka na inona na inona endrika fahotana sy tsy fahalavorariana amin’ny maha Olombelona. Mazava, araka izany, fa tsy tokony ho tazana na oviana na oviana eny anivon’ny Fiangonana katolika ny endrika fanilihana. Ny manampy ireo mpanota mba hibebaka sy ny hanoro ilay Lalana, Fahamarinana ary Fiainana izay tsy iza fa i Jesoa Kristy rahateo no antom-pisiany. Azo lazaina ihany koa fa tsy sasatra ny miantso ireo Zanany nania hiverina am-bala amin’ny fomba rehetra azo atao sy tanterahana am-pitiavana sy am-pahendrena ny Fiangonana katolika mba ahafahany manatanteraka ilay adidy masina sy goavana voalaza tetsy ambony. Ny mitarika mandrakariva ny isam-batan’olona hanamasin-tena araka ny sitrapon’Andriamanitra ka hanalavitra ireo endrim-pahotana, araka izany, no imatesan’ny Fiangonana isanandro vaky.

Tsy manan-jo hitsara ny Olombelona tsirairay ny Fiangonana katolika fa ny hanampy sy ny hanolo-tanana mandrakariva azy ireny hiala amin’ilay « fahotana » izay tsy ankasitrahan’ny Tompo no imasoany mandrakariva.

Azo ambara ho dingana iray lehibe ho amin’ny famonjena ny fanahin’ireo « Olombelona mitovy fananahana miaraka » ihany koa ny nahasahian’ny Fiangonana Katolika namaky lay ny firesahana ny tontolon’izy ireny. Ekena fa somary mafy ho an’ny tany Afrikanina ihany ny firesahana azy ity noho ny kolontsaina sy ny soatoavina ao amin’izy ireo izay mametraka izany ho toy ny « fady » koa tsy tokony aseho masoandro.

Ilay tso-drano nambaran’ny Papa François izany dia azo ambara ho endrika iray hita maso nanehoan’ny Fiangonana katolika fa miahy ireo Zanany rehetra tsy anavahana na inona na inona endrim-pahotana vitany ny Fiangonana ary mbola vonona ny hanatanteraka ny fanapariahana ny finoana izy mba ho famonjena ny fanahy rehetra tsy ankanavaka. Fanehoana sy fiekena amin’ny endrika hita maso ny tso-drano fa tena Zanaky ny fiangonana ireo sokajin’olona miaina ny fiarahana eo amin’ny samy mitovy fananahana ireo koa tsy tokony ho hailiky ny fiarahamonina. Ny ezaka rehetra atao mba hafahana mamonjy sy manasitrana azy ireny, araka izany, no tsy maintsy ilofosana sy entina am-bavaka. « Izay tsy nanota taminareo no aoka hitora-bato azy ireo », hoy ny tenin’ny soratra masina.

Tonga ny fotoana tokony hananantsika fijery mivelatra, mahay mandanjalanja, mandalina ny zava-mitranga mba tsy hihinana amam-bolony isika mpino Katolika ka mety hitarika hatrany amin’ny fihozongozonan’ny finoana efa ao amintsika izany. Ny kaonsily Vatikana II rahateo dia manome lanja manokana ny fifampiresahana, ny fiadian-kevitra ary ny fisokafana ho amin’ny fanamorana ny fanatanterahana ireo « Iraka » ampanaovina ny Fiangonana katolika maneran-tany.

Halaviro àry ilay « toe-tsaina mitsara » sy « manilika » fa ny fiombonana hatrany no Ndeha iaraha-mibanjina sy miaina antain’ny finoana matanjaka. Tsy tonga ho an’ny Olo-marina tokoa mantsy i Kristy fa ho an’ny mpanota mibebaka ! Am-bava homana am-po mierotra.

Vous aimerez aussi